top of page
Om Jus24: About
Northern Stars fotballagent.jpg

Om Northern Stars

Northern Stars tilbyr tjenester som fotballagent, og bidrar til å ivareta fotballspilleres og fotballklubbers sportslige og økonomiske interesser. 


Fra vår base i Oslo bistår Northern Stars spillere og klubber ved nasjonale og internasjonale overganger, og følger opp spillere og klubber i forbindelse med kontraktsignering, karriereveiledning og spillerlogistikk. 


I Northern Stars forstår vi spillerne og klubbene, og deres muligheter og utfordringer, slik at de når sine mål. Våre råd er tydelige og praktiske, og tar alltid utgangspunkt våre kunders interesser. Northern Stars er basert på en forståelse om at forholdet mellom en fotballagent og klubben eller spilleren han representerer er bygget på tillit, en tillit som må bygges opp gjennom relasjoner til hverandre og oppnåelse av felles mål. I fotballen endres forutsetningene raskt, og vi er opptatt av være tilpasningsdyktige for å hele tiden kunne ivareta spillere og klubber på en best mulig måte.


Northern Stars benytter sitt brede nasjonale og internasjonale nettverk, solide erfaring, faglige innsikt og dybdekunnskap om fotball. Vi tilstreber å alltid gjøre det som er best for våre spillere og klubber.


Northern Stars eies av Espen  Auberg, som i tillegg til å være FIFA-lisensiert fotballagent er advokat og partner i Advokatfirmaet Nova. Espen har spesialisert seg på fotball- og idrettsjus, og har bakgrunn fra Norges Fotballforbund (NFF) der han i ti år var juridisk direktør. Han har i tillegg til jusutdannelsen to diplomgrader organisert av UEFA, i henholdsvis Football Management fra Universitetet i Lausanne, og Football Law fra Kadir Has University i Istanbul, Rey Juan Carlos University i Madrid, og University of Padova. Han har hatt sentrale verv i UEFA og har utviklet et stort nettverk i fotballen, med nære kontakter i UEFA, FIFA og nasjonale fotballforbund, samt i norske og utenlandske fotballklubber. Denne bakgrunnen gjør han stand til å gi fotballspillere og fotballklubber topp rådgivning og bistand ved forhandlinger.


For Northern Stars er det spesielt viktig å opptre innenfor de reglene som gjelder for fotballagenter. Dette innebærer bl.a. at vi ved starten av et oppdrag alltid vil sørge for å inngå en representasjonskontrakt med den spilleren eller klubben vi skal representere. Denne representasjonskontrakten er i henhold til NFFs og FIFAs bestemmelser. 


Representasjonsavtalen vil regulere Northern Stars honorar. Vi jobber ut fra en «no cure – no pay» modell som innebærer at vi kun tar betalt dersom vi lykkes med å gjennomføre en overgang eller signere en kontrakt. Vanligvis beregnes honoraret som en prosentandel av kontraktsverdien. Er Northern Stars engasjert av spilleren vil honoraret beregnes som en prosentandel av spillerens lønn. I slike tilfeller er det veldig vanlig at klubben aksepterer å betale fotballagentens honorar, noe som typisk avtales mot slutten av kontraktsforhandlingene. Dersom Northern Stars er engasjert av kjøpende eller selgende klubb, vil honoraret normalt beregnes som en andel av overgangssummen.


Dersom det er aktuelt for spilleren å skifte klubb, vil Northern Stars spille en viktig rolle ved å benytte seg av sitt nasjonale og internasjonale nettverk, og koble spilleren med klubber som kan være aktuelle for en overgang, og i den forbindelse fungere som et bindeledd mellom spiller, ny klubb og eksisterende klubb.

Utover å benytte et stort nettverk i fotballen, benytter Northern Stars også viktige verktøy som Wyscout og Transferroom, og er et av få norske fotballagenter som er sertifisert som "Trusted Agent" av Transferroom. Ved å bruke disse verktøyene når vi ut til et større antall potensielle klubber enn tradisjonelle fotballagenter. NDisse verktøyene gir Northern Stars anledning til å komme i direkte kontakt med tusenvis av klubber over hele verden, noe som gir økte muligheter for å finne klubber som passer spillere som representeres av Northern Stars.


Der Northern Stars bistår spiller har vi en viktig rolle ved kontraktsforhandlinger med den aktuelle klubben, da spilleren vanligvis vil ha lite eller ingen erfaring med slike forhandlinger, mens klubben gjerne er representert ved erfarne ledere som jevnlig deltar i slike forhandlinger. Northern Stars vil i en slik situasjon sørge for å utjevne skjevheten i forholdet mellom spilleren og klubben og sikre at spillerens interesser ivaretas på best mulig måte.


Ved inngåelse av en spillerkontrakt vil vi normalt ta utgangspunkt i en standardkontrakt utarbeidet av Norges Fotballforbund for overganger til norske klubber, eventuelt i standardkontrakter utarbeidet av det aktuelle nasjonale fotballforbundet ved overganger til klubber i andre land. I en slik spillerkontrakt vil lønn og andre økonomiske ytelser være viktig, noe som forhandles frem av Northern Stars, i samråd med spilleren. I tillegg til en fast lønn vil vi normalt fremforhandle forskjellige bonuser og tilleggsytelser. Slike individuelle bonuser og tilleggsytelser kan være sign-on-fee, som enten betales som én sum eller i faste avdrag én eller to ganger i året. Vi kan også fremforhandle bonuser for antall spilte kamper, scorede mål og målgivende pasninger. Det er også vanlig å forhandle frem lojalitetsbonuser, som betales ut etter at spilleren har vært i klubben en viss tid. Vi sørger også for at spilleren blir en del av klubbens ordning for lagbonuser, der spilleren får en andel av en lagbonus for klubbens prestasjoner, f.eks. knyttet til hvor langt laget kommer i cupen, plassering på tabellen ved sesongslutt eller deltagelse i UEFAs konkurranser. For spillere som signerer med klubber i utlandet kan det være aktuelt å ta med utkjøpsklausuler i spillerkontrakten, som innebærer at klubben er forpliktet til å godkjenne en overgang dersom en klubb betaler et forhåndsdefinert beløp. I Norge er det ikke lov med en slik utkjøpsklausul. For noen av de mest profilerte spillerne vil det også kunne være aktuelt vi forhandler frem en avtale  som regulerer spillerens image rights. 


Northern Stars representerer klubber i forbindelse med overganger, der vi jobber med vårt nasjonale og internasjonale nettverk for å gjennomføre overganger for spillere som passer klubbenes profil. Før en klubb kan starte forhandlinger med en spiller er må det først avklares med spillerens klubb at de har tillatelse til å kontakte spilleren, og Northern Stars vil kunne spille en viktig rolle i denne prosessen. Northern Stars vil også forhandle med selgende klubber eller fotballagenter som representerer selgende klubber for å sikre en lavest mulig overgangssum. En overgangssum vil avhenge av mange faktorer, f.eks. spillerens alder, sportslige nivå, og gjenværende kontraktslengde. Er spillerens kontrakt utløpt eller utløper i løpet av seks måneder, kan spilleren normalt signeres uten at det betales overgangssum, men det må allikevel avklares om en overgang kan utløse et krav om trenings- og utdanningskompensasjon. Northern Stars vil kunne bidra til å avklare dette, samt inngå avtaler med klubber som har krav på trenings- og utdanningskompensasjon om at de frasier seg rettighetene til dette.

Northern Stars.png

On Your Side

bottom of page