top of page
Post: Blog2_Post
  • Writer's pictureEspen Auberg

Hva gjør en fotballagent?

Innledning

En fotballagent kan ha flere roller som typisk ender med at en fotballspiller enten gjennomfører en overgang til en ny klubb eller signerer en profesjonell kontrakt med sin eksisterende klubb. Ved en overgang vil det normalt måtte inngås minst to avtaler: Én avtale mellom selgende klubb og kjøpende klubb om vilkårene for overgangen, og én avtale mellom spilleren og kjøpende klubb om en arbeidskontrakt. En fotballagent vil i disse prosessene kunne representere spilleren, kjøpende klubb eller selgende klubb.

Spillerens agent

Det vanligste er at en fotballagent representerer spilleren. Mens det tidligere var forholdsvis vanlig at spilleren selv forhandlet frem og signerte kontrakter med klubber, er det i dag sjelden at spillere på toppnivå ikke er representert ved en fotballagent. I en slik rolle vil det være fotballagentens rolle å ivareta spillerens interesser bl.a. ved å sørge for, i dialog med spillerens klubb, at spilleren har optimale forutsetninger for å lykkes og utvikles gjennom en god trenings- og kamphverdag. Videre er det fotballagentens oppgave å sikre at spilleren har lønnsvilkår som gjenspeiler spillerens nivå og verdi for klubben. Spesielt ved kontraktsforhandlinger spiller fotballagenten en viktig rolle, da spilleren normalt vil ha lite eller ingen erfaring med slike forhandlinger, mens klubben normalt vil la erfarne ledere ta seg av forhandlingene, ledere som jevnlig deltar i slike forhandlinger. Fotballagenten vil i en slik situasjon bidra til å utjevne skjevheten i forholdet mellom klubb og spiller og sikre at spilleren er innforstått med innholdet i kontrakten han inngår.

Videre vil fotballagenten, i samråd med spilleren, ha en viktig rolle dersom det er aktuelt for spilleren å skifte klubb, ved å koble spilleren med klubber som kan være aktuelle for en overgang, og i den forbindelse fungere som et bindeledd mellom spiller, ny klubb og eksisterende klubb.

Kjøpende klubbs agent

En fotballagent kan også representere klubber. For klubber som ønsker å kjøpe spillere kan en fotballagent ha en rolle enten i forbindelse med overgangen til en konkret spiller, eller som en løpende avtale, der fotballagenten, gjerne i samarbeid med fotballscouter, jobber med å gjennomføre overganger for spillere som passer klubbens profil. For å starte forhandlinger med en spiller er det viktig at den kjøpende klubben først har avklart med spillerens klubb at de får tillatelse til å kontakte spilleren, og en fotballagent vil ha en viktig rolle i denne prosessen. En annen sentral rolle for en fotballagent som jobber for en kjøpende klubb er å forhandle med selgende klubber eller fotballagenter som representerer selgende klubber om en lavest mulig overgangssum.

Overgangssummen vil avhenge av mange faktorer, der spillerens sportslige nivå, alder og gjenværende kontraktslengde er de viktigste. Er kontrakten utløpt eller i ferd med å utløpe kan spilleren normalt signeres uten at det betales overgangssum, selv om det er viktig for klubber som signerer unge spillere å være klar over at en overgang kan trigge et krav om trenings- og utdanningskompensasjon. Hvorvidt en overgang vil utløse et krav om trenings- og utdanningskompensasjon vil avhenge av flere faktorer, og en fotballagent vil kunne bidra til å avklare dette, eventuelt inngå avtaler med klubber som har krav på trenings- og utdanningskompensasjon om at de frasier seg rettighetene til dette.

Selgende klubbs agent

Også for selgende klubber vil en fotballagent kunne spille en rolle. For mange klubber er utvikling og salg av spillere en viktig del av en langsiktig strategi, der salgsinntektene utgjør en stor del av klubbens samlede inntekter. De beste fotballagentene er svært dyktige forhandlere og har imponerende nettverk i fotballverdenen. Ofte vil en fotballagent derfor kunne oppnå en høyere overgangssum ved å jobbe målrettet mot enkelte klubber, enn om den selgende klubben selv skal forsøke å selge spilleren på det åpne markedet.

Innholdet i en overgangsavtale

Når en fotballagent bistår klubber i forbindelse med en overgang vil overgangssummen være sentral. Derimot er det sjelden at en overgangssum betales som én sum. Mer vanlig er det at overgangssummen deles opp i avdrag og at deler av overgangssummen er knyttet opp mot konkrete betingelser, f.eks. at det skal betales tilleggsbeløp dersom kjøpende klubb rykker opp eller vinner titler eller at spilleren spiller et visst antall kamper. Det er også vanlig at det avtales en videresalgsklausul, der selgende klubb får rett til en andel av fremtidig overgangssum dersom spilleren selges videre.

Innholdet i en spillerkontrakt

En spillerkontrakt vil normalt ta utgangspunkt i en standardkontrakt utarbeidet av det nasjonale fotballforbundet, og inneholder bl.a. bestemmelser om kontraktstlengde og oppsigelse. Sentralt i en spillerkontrakt er lønn og andre økonomiske ytelser. I tillegg til en fast lønn er det vanlig at spillerkontrakter inneholder forskjellige bonuser og tilleggsytelser, både knyttet opp mot spillerens individuelle forhold og opp mot klubbens prestasjoner. Individuelle bonuser og tilleggsytelser kan være sign-on-fee, som ofte betales i faste avdrag én eller to ganger i året, samt bonuser for et visst antall spilte kamper, scorede mål og målgivende pasninger. Det er også vanlig med lojalitetsbonuser, som betales ut etter at spilleren har vært i klubben en viss tid. I tillegg til individuelle bonuser er det vanlig med lagbonuser, der spilleren får en andel av en lagbonus for klubbens prestasjoner, f.eks. knyttet til plassering på tabellen ved sesongslutt eller deltagelse i UEFAs konkurranser.

For de beste og mest profilerte spillerne vil det i tillegg til den ordinære arbeidskontrakten kunne være hensiktsmessig at det inngås en avtale som regulerer spillerens image rights. Image rights i fotballen er i korthet retten til enhver kommersiell bruk av f.eks. spillerens navn, kallenavn, slagord, bilde, og likhet. I starten av en fotballspillers karriere eies image rights utelukkende av spilleren selv, det vil si at spillerens image rights ikke kan utnyttes av noen uten spillerens samtykke. Når spilleren signerer kontrakt med en klubb, vil klubben normalt innhente visse image rights fra spilleren, der spilleren gir sitt samtykke til at klubben kan bruke spillerens image rights som en del av klubbens markedsstrategi. Dersom spilleren blir tatt ut til å spille på landslaget vil det nasjonale fotballforbundet normalt også få visse image rights. Image rights som opprinnelig var utelukkende spillerens, vil da deles mellom spilleren, klubben og det nasjonale fotballforbundet.

I utlandet er det vanlig med utkjøpsklausuler, der klubben er forpliktet til å godkjenne en overgang dersom en klubb betales et beløp som konkretiseres i kontrakten mellom klubb og spiller. I Norge er det ikke lov med en slik utkjøpsklausul.

Fotballagentens honorar

Når en overgang blir gjennomført eller en spillerkontrakt blir signert, og det foreligger en representasjonsavtale enten mellom spilleren og fotballagenten eller mellom en av klubbene og fotballagenten, vil fotballagenten ha krav på et honorar slik dette er regulert i representasjonskontrakten. Vanligvis beregnes honoraret som en prosentandel av kontraktsverdien, typisk mellom fem og ti prosent. Er fotballagenten engasjert av spilleren og det f.eks. inngås en treårskontrakt mellom klubb og spiller der spilleren får en årslønn på 500 000 kroner vil den totale kontraktsverdien være 1,5 mill. kroner. Er det avtalt at agenten skal ha et agenthonorar tilsvarende fem prosent av kontraktsverdien, vil dette honoraret bli 1,5 mill. X 5 % = 75 000 kroner. Selv om det i prinsippet er spilleren som er forpliktet til å betale agenten, er det veldig vanlig at klubben aksepterer å betale agentens honorar.

Dersom fotballagenten er engasjert av kjøpende eller selgende klubb, vil honoraret normalt beregnes som en andel av overgangssummen.

Comments


Northern Stars.png

On Your Side

bottom of page