top of page
Post: Blog2_Post
  • Writer's pictureEspen Auberg

Fotballagenter – formidlere - fotballagenter

Updated: Aug 23, 2022

Bakgrunn

I mange år var det et vilkår for å kunne operere som fotballagent at en var lisensiert av FIFA. Ordningen med fotballagenter varte frem til 2015, da FIFA erstattet agentordningen med et nytt regelverk, Regulations on working with intermediaries, implementert i Norges Fotballforbunds regelverk som Reglement for samarbeid med formidler.

Bakgrunnen for endringen fra fotballagenter til formidlere var at FIFA hadde registrert en sterk økning i de samlede honorarene til fotballagentene. I 2014, året før endringen trådte i kraft ble det ifølge FIFA betalt ut 236 millioner dollar (i underkant av 2 milliarder kroner) til fotballagenter. I tillegg til disse offisielle tallene mente FIFA at de reelle honorarene til fotballagenter var vesentlig høyere. Videre hadde FIFA registrert at mange fotballoverganger ble gjennomført av ikke-lisensierte fotballagenter, og at overganger var lite transparente, noe som gjorde det vanskelig å kartlegge de samlede kostnadene knyttet til en overgang.

I forbindelse med offentliggjøringen av formidlerreglementet opplyste FIFA at de ønsket å etablere et regelverk som ikke regulerer tilgang til markedet med hensyn til hvem som kan være som fotballagent eller formidler, men som legger til rette for bedre kontroll, overvåkning og gjennomsiktighet, hvor klubbene kan velge hvilken formidler de ønsker, så lenge denne oppfyller definerte minimumsvilkår.

Oppsummering av systemet med formidlere

FIFAs reglement for formidlere inneholder et sett med minimumskriterier som de nasjonale forbundene er forpliktet til å følge. Det er lagt opp til at de nasjonale forbundene kan vedta bestemmelser som kommer i tillegg til FIFAs reglement.

Den største endringen sammenlignet med regelverket for fotballagenter er at FIFA går vekk fra lisensieringsordningen der bestått agentprøve var ett av vilkårene for å bli lisensiert som fotballagent. I formidlerregelverket er det få begrensninger mht. hvem som kan opptre som formidler i en avtale mellom klubb og spiller utover at formidleren må oppfylle enkelte minimumskriterier, herunder at en formidler må ha et plettfri omdømme og ikke ha en avtalemessig tilknytning til et nasjonalt forbund eller FIFA som vil kunne føre til en potensiell interessekonflikt. Både enkeltpersoner og selskaper vil kunne registrere seg som formidler, uten at det stilles krav til faglig kompetanse eller lisens.

Systemet legger opp til at formidleren må akseptere offentliggjøring av transaksjoner, betalinger og avtaler der formidleren har vært involvert. Det er de involverte spillerne og klubbene som er ansvarlige for å sende inn relevant dokumentasjon til det nasjonale forbundet. Det nasjonale forbundet skal offentliggjøre navnene på alle registrerte formidlere sammen med enkelttransaksjoner der formidlerne har vært involvert, og de samlede honorarene til hver enkelt formidler.

I motsetning til det tidligere reglementet for fotballagenter er det viktig å merke seg at reglementene har en bestemmelse om beskytter mindreårige spillere, da det er forbudt med godtgjørelse til formidler ved overganger som involverer mindreårige spillere, altså alle under 18 år. Det er allikevel anledning til å inngå representasjonskontrakt med spillere under 18 år.

Utfordringer med formidlere – ny ordning for fotballagenter

Erfaringer viser tydelig at det er en del utfordringer knyttet til ordningen med formidlere sammenlignet med hvordan dette fungerte under ordningen med fotballagenter.

For det første er det, i motsetning til ordningen med fotballagenter, mer eller mindre fritt frem for alle å være formidler, noe som kan ha medført at flere personer som ikke nødvendigvis har god kompetanse, representerer klubber og spillere ved overganger og kontraktsigneringer. En slik ordning legger opp til stor grad av dårlig rådgivning, som kan gå utover fotballklubber og fotballspillere.

For det andre har ordningen med formidlere medført en kraftig økningen av antall formidlere, noe som igjen har medført flere tvister mellom formidlere, der tvistetemaet er hvem som har gyldig representasjonskontrakt med spiller eller klubb. Under den tidligere ordningen, med færre enn 30 fotballagenter, var dette forholdsvis oversiktlig, men med mange flere aktører i markedet har det vært en økning i saker der flere formidlere hevder å representere samme spiller.

Ordningen med formidlere har ikke fungert som ønsket, og FIFA er i ferd med å erstatte dagens ordning med formidlere med et nytt regelverk for fotballagenter, som i stor grad vil basere seg på det tidligere agentregelverket. Den nye ordningen med fotballagenter ventes å være på plass i løpet av 2023.Comments


Commenting has been turned off.
Northern Stars.png

On Your Side

bottom of page